BÁO CÁO

Thực hiện công văn số 199/PGD&ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Bình Sơn. Về việc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm Mầm non lần 2,năm học 2018-2019. Trường Mẫu giáo Bình Hòa báo cáo công tác chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm Mầm non lần 2 như sau:

1.Địa điểm: Tại Trường Mẫu giáo Bình Hòa.

2.Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, Ngày 26/03/2019.

3. Nội dung:

+ Tham quan môi trường trong và ngoài lớp học,

+ Lên 2 tiết hoạt động học.

* Tiết 1: PTNT.

  • Đề tài: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có số lượng 9, nhận biết số 9.

- GV dạy: Hồ Thị Thu Thủy;

* Tiết 2: PTNN.

- Đề tài: Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống;

- GV dạy: Hồ Thị Thu Hương;

4. Thành phần: CBQL và giáo viên của 6 trường gồm: MG Bình Hòa, Bình Phước ,Bình Trị, Bình Hải; MN DooSan; MN Hưng Hà.

Tổng số: CBQL và GV là: 90 người.

Nay trường Mẫu giáo Bình Hòa báo cáo.